zu Verkaufen

image-12055121-IMG_8422-8f14e.w640.jpg
Spider 3.0 V6 12V Km:100'228 Rostfreies Sommerfahrzeug VB: Fr. 5000.--
image-12055124-IMG_8529-c51ce.w640.jpg
image-12055118-IMG_8419-aab32.w640.jpg